Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

az Óbudai Egyetem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

által szervezett  Állásbörzén és a Virtuális Állásbörzén történő regisztrációhoz

 

Hatályos 2021.08.01. napjától

1.       Általános rendelkezések, az ÁSZF hatálya

 

1.1.    Az Óbudai Egyetem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban, mint „Szolgáltató”) szervezi az Óbudai Egyetem Állásbörze megjelölésű rendezvényt (a továbbiakban: „Állásbörze”).

 

1.2.    A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az állásbörzén kiállítóként részt venni kívánó cégek („Ügyfelek”) egyéni regisztrációjához, illetőleg egyedi megrendeléséhez kapcsolódó további általános szerződési feltételeket tartalmaz.

 

1.3.    A Szolgáltató kizárólagos jogosultsággal rendelkezik az Óbudai Egyetem állásbörzéjének tavaszi és őszi időszakokban történő megrendezésére, a látogatók fogadására, illetőleg az Ügyfelekkel történő szerződéskötésre. A Szolgáltató a részt venni kívánó cégekkel, mint Ügyfelekkel egyedi szerződést köt, amelyben a felek (a Szolgáltató és az Ügyfél a továbbiakban együttesen: „Felek”, külön-külön bármelyikük „Fél”) rendezik az állásbörzén való részvétel különös feltételeit (a továbbiakban: „Egyedi Szerződés”). Az Egyedi Szerződés és a jelen ÁSZF rendelkezései közötti ellentmondás esetén az Egyedi Szerződés rendelkezései irányadók.

 

1.4.    Az Egyedi Szerződés megkötésekor a Szolgáltató az Ügyfél rendelkezésére bocsátja a jelen ÁSZF-et és biztosítja, hogy az Ügyfél annak rendelkezéseit megismerje. A jelen ÁSZF módosítására az Ügyfélnek nincs lehetősége, azonban a Felek az Egyedi Szerződésekben a jelen ÁSZF tartalmától eltérően állapodhatnak meg. Az Egyedi Szerződéssel eltérően nem rendezett kérdések tekintetében az Ügyfél az Egyedi Szerződés aláírásával az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

1.5.    A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen ÁSZF-et módosítsa, vagy új általános szerződési feltételeket léptessen hatályba. Az így létrejött új ÁSZF-et az https://allasborze.uni-obuda.hu/ oldalon történt megjelenését követően létrejött megrendelésekre lehet és kell alkalmazni.

 

2.       A Szolgáltató adatai

A Szolgáltató cégneve: Óbudai Egyetem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Szolgáltató székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 96. B. ép

Cégjegyzékszám: 01-09-913230

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 22288332-2-41

Pénzforgalmi számlaszám: 11600006-00000000-20643120

SWIFT: GIBAHUHB

Bankszámla (IBAN): HU14 1160 0006 0000 0000 2064 3120

A Szolgáltató szolgáltatással kapcsolatos elérhetőségei:

- telefonszám: +36 20 236 3931

- e-mail: hello@oenonprofit.hu

3.       A szerződéskötés folyamata

 

3.1.    A Szolgáltató üzemelteti a https://allasborze.uni-obuda.hu/ elérésű weboldalt, amelyen az Ügyfelek regisztrálni tudnak a Állásbörzére/Virtuális Állásbörzére, az online felületen árajánlatot tudnak kérni az általuk igénybe kívánt venni megjelenési formára és szolgáltatásokra. A regisztráció nem feltétele az Állásbörzén történő részvételnek, illetőleg ajánlatkérésnek.

 

3.2.    Az Ügyfél a honlapon történő regisztráció és árajánlatkérés után, a saját profiljáról letölthető hivatalos árajánlatot kap, amelyben rögzítésre kerültek a(z) Állásbörze/Virtuális Állásbörzén való részvétel főbb üzleti feltételei, így különösen az Állásbörze tervezett időpontja, a részvételi díja, egyéb szolgáltatások, azok díja (a továbbiakban: „Ajánlat”).

 

3.3.    Amennyiben az Ügyfél az Ajánlatot a saját profilján elfogadja, úgy a Szolgáltató és az Ügyfél között az Egyedi Szerződés létrejön. Amennyiben az Ajánlatot az Ügyfél csak részben, vagy eltérő feltételekkel fogadja el, úgy az Egyedi Szerződés csak a Szolgáltató írásbeli megkeresésével s visszaigazolásával jön létre. Amennyiben a visszaigazolás három (3) munkanapon belül nem történik meg, az Egyedi Szerződés nem jön létre.

 

3.4.    A fenti, 3.2 - 3.3 pontokban hivatkozott ajánlatelfogadási mechanizmus elmaradása nem akadálya az Egyedi Szerződés létrejöttének, amennyiben a Felek más formában kívánják az Egyedi Szerződést megkötni.

 

3.5.    A Szolgáltató az Egyedi Szerződésben vállalja, hogy az Ügyfél által megrendelt és általa visszaigazolt szolgáltatásokat az Egyedi Szerződésben, illetőleg a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint, megfelelő minőségben és színvonalon, az Egyedi Szerződésben meghatározott áron biztosítja.

 

4.       Fizetési feltételek

 

4.1.    Az Egyedi Szerződésben meghatározott részvételi díjat a Szolgáltató az Állásbörze (utolsó) napját követő tíz (10) naptári napon belül számlázza ki az Ügyfélnek. A fizetési határidő – eltérő, a szerződésben rögzített, egyedi megállapodás hiányában- harminc (30) naptári nap. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.

 

4.2.    Lemondás esetén a számla kiállítása a lemondónyilatkozat kézhezvételét követő tizenöt (15) napon belül történik.

 

5.       A Virtuális Állásbörzén való részvétel feltételei

 

5.1.    Az Állásbörze az Óbudai Egyetem Bécsi úti illetve Tavaszmező utcai campusán, míg a Virtuális Állásbörze a https://allasborze.uni-obuda.hu/ elérésű weboldalon kerül megrendezésre.

 

5.2.    A Szolgáltató az Egyedi Szerződés alapján biztosítja, hogy az Ügyfél az Állásbörze teljes tartama alatt az online nyitvatartási időben a rendelkezésére bocsátott felületet és kiegészítő szolgáltatásokat/standot a(z) Állásbörzén, Virtuális Állásbörzén való részvétel céljából, korlátozások nélkül használja, tevékenységével viszont a Rendezvény többi kiállítóját és látogatóit nem zavarhatja.

 

5.3.    Az Ügyfél kötelezi magát, hogy a Rendezvény látogatóinak tájékoztatása érdekében a nyitvatartási idő teljes hosszában a standjánál/Discord csatornáján legalább egy munkatársa képviseli Szerződő felet és biztosítja mindazon szolgáltatásokat, melyeket előzetesen az esemény felületein közzétett.

 

5.4.    Az Ügyfél vállalja, hogy a standján és az online felületen kizárólag a saját cége (beleértve az anyavállalatot és leányvállalato(ka)t, valamint a cégcsoport bármely tagját) információs anyagait tölti fel, illetve ajánlatait, szolgáltatásait vagy termékeit népszerűsíti (beleértve az állás- vagy képzési ajánlatokat).

 

5.5.    A Szolgáltató által kijelölt bérelt terület csak a Szolgáltató írásbeli, igazolt engedélyével cserélhető el, adható tovább és változtatható meg.

 

5.6.    Az Ügyfél bármilyen promóciós és figyelemfelkeltő tevékenységet csak a saját standján/felületén és csatornáin végezhet.

 

5.7.    Az Ügyfél kötelezi magát, hogy az Állásbörzén és Virtuális Állásbörzén jogszabályba vagy jó erkölcsbe ütköző tevékenységet semmilyen módon nem folytat.

 

5.8.    Amennyiben az Állásbörze/Virtuális Állásbörze nyitva tartása alatt a Szolgáltató hibáján kívüli, neki fel nem róható, elháríthatatlan ok miatt éri bármilyen hátrány az Ügyfelet, azért a Szolgáltató anyagi felelősséget nem vállal. A Szolgáltató ezen túlmenően is kizárja a következménykárokért, elmaradt haszonért való teljes felelősségét az Egyedi Szerződéssel, illetőleg az Állásbörze/Virtuális Állásbörze szervezésével kapcsolatban.

 

6.       Hirdetések, kiadványok

 

6.1.    A Szolgáltató csak a határidőre leadott rendelések maradéktalan teljesítését vállalja. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a megjelentetni kívánt információkat, anyagokat, a(z) Állásbörzén/Virtuális Állásbörzén használt eszközökhöz szükséges adatokat határidőre nem juttatja el a Szolgáltatónak, akkor az nem tudja teljesíteni a szerződésben vállaltakat. Ilyen esetben a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 

6.2.    A(z) Állásbörze/Virtuális Állásbörze látogatóinak tájékoztatását szolgáló kiadványokban és a honlapon megjelent, Ügyfél által megadott adatok, illetve leadott hirdetések valódiságáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

6.3.    A Szolgáltató a hirdetések közlését, a kreatív anyagok megjelentetését megtagadhatja, ha alaposan feltételezhető, hogy az jogszabályba ütközne, vagy annak alapján harmadik fél Szolgáltatóval szemben bármilyen jogszerű igénnyel léphetne fel. Szolgáltató a(z) Állásbörze/ Virtuális Állásbörze látogatóit vagy kiállítóit sértő kreatív anyagok, a(z) Állásbörze/Virtuális Állásbörze céljaival össze nem egyeztethető, tartalmában vagy minőségében a(z) Állásbörze/Virtuális Állásbörze image-ének nem megfelelő hirdetések megjelentetését is visszautasíthatja. A hirdetés közlésének megtagadását Szolgáltató köteles megindokolni.

 

7.       Az Állásbörze/Virtuális Állásbörze időpontja, lemondás

 

7.1.    Abban az esetben, ha a(z) Állásbörze/Virtuális Állásbörze nem kerül megrendezésre a meghirdetett időszakban (a tavaszi állásbörze nem kerül megrendezésre május 31-ig, illetőleg az őszi állásbörze nem kerül megrendezésre november 30-ig), a Szolgáltató köteles erről az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni. Az Ügyfelet ilyen esetben kártérítés, kártalanítás nem illeti meg.

 

7.2.    Abban az esetben, ha a(z) Állásbörze/ Virtuális Állásbörze azért nem kerül megrendezésre, mert előre nem látható, a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan körülmény merül fel, a 7.1 pont rendelkezései megfelelően irányadók.

 

7.3.    Amennyiben a(z) Állásbörze/ Virtuális Állásbörze megrendezésre kerül és azon a részvétel lehetősége egyébként biztosított, az Ügyfél csak abban az esetben mentesül a részvételi díj megfizetése alól, ha igazolja, hogy a(z) Állásbörzén/Virtuális Állásbörzén való részvétele jogszabályba ütközött volna. Abban az esetben ha az Ügyfél a meghirdetett és megrendezett Állásbörzén/Virtuális Állásbörzén bármely egyéb okból nem vesz részt és lemondásra nem került sor, a Szolgáltató a teljes részvételi díj kiszámlázására jogosult.

 

7.4.    Abban az esetben, ha az Ügyfél a részvénytelt lemondja, a következő szabályokat kell alkalmazni:

 

(a)         amennyiben az Ügyfél a(z) Állásbörze/ Virtuális Állásbörze tervezett időpontját megelőzően 20 nappal mondja le a részvénytelt, a Szolgáltató számlakiállításra nem jogosult;

(b)         amennyiben az Ügyfél a(z) Állásbörze/ Virtuális Állásbörze tervezett időpontját megelőző 20. napot követően, de legalább tizenöt (15) nappal korábban mondja le a részvételt, a Szolgáltató a teljes részvételi díj 50%-át jogosult kiszámlázni;

(c)          amennyiben az Ügyfél a(z) Állásbörze/ Virtuális Állásbörze tervezett időpontját megelőző 15. napon túl mondja le a részvételi szándékát, vagy a(z) Állásbörzén/Virtuális Állásbörzén nem jelenik meg, úgy a Szolgáltató a teljes részvételi díj kiszámlázására jogosult.

 

7.5. COVID-19 koronavírus járvány miatt elmaradt rendezvény esetén a Felek vagy megállapodnak egy új időpontban a rendezvény megtartása céljából, vagy – amennyiben bármelyik Fél írásban jelzi a másik Fél számára, hogy a rendezvény más időpontban történő megtartását nem tudja biztosítani vagy az újonnan kijelölt időpontban azon nem tud részt venni– a Szerződés bármely Fél ilyen tartalmú egyoldalú nyilatkozata következtében azonnali hatállyal megszűnik. A rendezvény abban az esetben marad el, amennyiben az a kormányrendelet szerinti hatályos jogszabályba ütközik. Ezen esetben kártérítési felelősség egyik Szerződő felet sem terheli, a Szerződés megszűnéséig felmerült költségeket, illetve a meghiúsulásból eredő károkat mindegyik fél maga viseli. 

 

7.6. Amennyiben COVID-19 koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzet miatt, az Ügyfél szervezeti, belső előírásai nem engedik meg a szervezet megjelenését a rendezvényen vagy a Szolgáltató érdekkörén kívül eső elháríthatatlan körülmény merül fel, a lemondásra a 7.4 pont rendelkezései irányadók. Amennyiben az Ügyfél lemondásával nem él, személyes megjelenés helyett igényt tart a Virtuális Állásbörzén való részvételre, erre a Szolgáltató lehetőséget biztosít, a Szerződést az Ügyfél igényeinek megfelelően módosítja.

 

8.       Adatvédelem

 

8.1.   Az Óbudai Egyetem Állásbörze/Virtuális Állásbörze elnevezésű rendezvényre történő látogatói regisztráció, illetve a megrendeléskor megadandó személyes adatok védelmét az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (infotv.) mindenben megfelelő, az Állásbörze honlapján közzétett adatvédelmi nyilatkozat szabályozza, melyek értelmében Szerződő Felek közös adatkezelőnek minősülnek.

 

8.2.   Ennek megfelelően Szervező a Rendezvény látogatóinak, kiállítóinak vagy bármely más, a Rendezvényen megjelenő vagy azzal kapcsolatba kerülő természetes személy a szerződés teljesítéséhez megadott személyes vagy szakmai adatait az érintett hozzájárulása nélkül nem adja át harmadik félnek.

 

8.3.   Szervező kijelenti és szavatolja, hogy a Rendezvényen megjelenő álláskeresők – továbbiakban: Felhasználók - személyes adatainak kezelése, illetve Szerződő fél részére történő hozzáférhetővé tétele, illetve továbbítása megfelel a vonatkozó adatvédelmi jog, különösen a GDPR rendelkezéseinek. Ennek megfelelően a személyes adatok Ügyfél részére történő továbbításához megfelelő jogalappal rendelkezik.

 

8.4.   Ügyfél kijelenti, és szavatolja, hogy azokat a személyes adatokat, amelyekhez Szervező hozzáférést biztosított, kizárólag a Felhasználókkal történő kapcsolatfelvétel céljából, Felhasználók jelentkezésével összefüggésben használja, azokat más célra nem használja, illetve nem teszi harmadik személyek számára hozzáférhetővé.

 

8.5.   Ügyfél kötelesek biztosítani, hogy jelen szerződés hatálya alá tartozó közös adatkezelés összhangban legyen a GDPR 32. cikk (1) bekezdésével. Szerződő Felek kötelesek megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtani annak érdekében, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

 

8.6.   Ügyfelek bármelyike köteles haladéktalanul, írásban értesíteni a másik Ügyfelet a nála előfordult adatvédelmi incidensről. Ügyfelek kötelesek egymással egyeztetni arról, hogy amennyiben szükséges, melyikük jelenti be az illetékes felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst és/vagy melyikük tájékoztatja az érintetteket, figyelemmel a GDPR 33. és 34. cikkeiben foglaltakra.

 

8.7.   Ügyfelek a vonatkozó jogszabályok, így különösen a GDPR szerinti kötelezettségek teljesítése vonatkozásában kölcsönösen segítik egymást Felhasználók és az adatvédelmi hatóságok közös adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeinek, felszólításainak, igényléseinek, valamint panaszainak teljesítésében. Ügyfelek haladéktalanul írásban értesítik egymást az adatvédelmi hatóságok vagy az érintettek közös adatkezeléssel kapcsolatos bármely megkeresése, kérése, igénylése, felszólítása, ellenőrzési tevékenysége és bármely hasonló intézkedése vonatkozásában. Ügyfelek haladéktalanul írásban értesítik egymást a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban a GDPR, közös adatkezeléssel kapcsolatos tényleges vagy lehetséges megsértésével vagy feltételezett megsértésével kapcsolatban.

 

8.8.   Ügyfelek bármelyike indokolatlan késedelem nélkül köteles segítséget nyújtani a másik félnek abban, hogy az az érintettek által feltett, valamint a hatósági, vagy bírósági eljárások során felmerült, jelen szerződésben szabályozott adatkezelésekkel kapcsolatos kérdésekkel összefüggésben választ adjon vagy információkat szolgáltasson.

 

8.9.   Amennyiben az Ügyfél az általános adatvédelmi rendeletben (GDPR), valamint a 2011. évi CXII. törvényben (infotv.) foglaltakat bizonyíthatóan felróhatóan megszegi, és emiatt az ügyben illetékes hatóság Szervezőt marasztalja el, Szervezőre kiszabott és érvényesített bírsággal megegyező összegű kártérítést köteles Szervezőnek fizetni.

 

8.10.  Az adatkezelésre vonatkozó egyéb szabályokat az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. A tájékoztató a https://allasborze.uni-obuda.hu/ weboldalon elérhető.

 

Az Ügyfelek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi a jelen Általános Szerződési Feltételek, a Megrendelőben foglaltak, továbbá a felek közötti esetleges írásbeli nyilatkozatok.