Közel 30 cég 300 állásajánlata és gyakorlati hely ajánlata vár Téged az Óbudai Egyetem 24. állásbörzéjén.

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

az Óbudai Egyetem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

által szervezett állásbörzén történő regisztrációhoz

 

Hatályos 2020. 05. 01 napjától

Általános rendelkezések, az ÁSZF hatálya

 

Az Óbudai Egyetem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban, mint „Szolgáltató”) szervezi az Óbudai Egyetem Állásbörze megjelölésű rendezvényt (a továbbiakban: „Állásbörze”).

 

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az állásbörzén kiállítóként részt venni kívánó cégek („Ügyfelek”) egyéni regisztrációjához, illetőleg egyedi megrendeléséhez kapcsolódó további általános szerződési feltételeket tartalmaz.

 

A Szolgáltató kizárólagos jogosultsággal rendelkezik az Óbudai Egyetem állásbörzéjének tavaszi és őszi időszakokban történő megrendezésére, a látogatók fogadására, illetőleg az Ügyfelekkel történő szerződéskötésre. A Szolgáltató a részt venni kívánó cégekkel, mint Ügyfelekkel egyedi szerződést köt, amelyben a felek (a Szolgáltató és az Ügyfél a továbbiakban együttesen: „Felek”, külön-külön bármelyikük „Fél”) rendezik az állásbörzén való részvétel különös feltételeit (a továbbiakban: „Egyedi Szerződés”). Az Egyedi Szerződés és a jelen ÁSZF rendelkezései közötti ellentmondás esetén az Egyedi Szerződés rendelkezései irányadók.

 

Az Egyedi Szerződés megkötésekor a Szolgáltató az Ügyfél rendelkezésére bocsátja a jelen ÁSZF-et és biztosítja, hogy az Ügyfél annak rendelkezéseit megismerje. A jelen ÁSZF módosítására az Ügyfélnek nincs lehetősége, azonban a Felek az Egyedi Szerződésekben a jelen ÁSZF tartalmától eltérően állapodhatnak meg. Az Egyedi Szerződéssel eltérően nem rendezett kérdések tekintetében az Ügyfél az Egyedi Szerződés aláírásával az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen ÁSZF-et módosítsa, vagy új általános szerződési feltételeket léptessen hatályba. Az így létrejött új ÁSZF-et az https://allasborze.uni-obuda.hu/ oldalon történt megjelenését követően létrejött megrendelésekre lehet és kell alkalmazni.

 

A Szolgáltató adatai

A Szolgáltató cégneve: Óbudai Egyetem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Szolgáltató székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 96. B. ép

Cégjegyzékszám: 01-09-913230

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 22288332-2-41

Pénzforgalmi számlaszám: 11600006-00000000-20643120

SWIFT: GIBAHUHB

Bankszámla (IBAN): HU14 1160 0006 0000 0000 2064 3120

A Szolgáltató szolgáltatással kapcsolatos elérhetőségei:

- telefonszám: +36 20 236 3931

- e-mail: hello@oenonprofit.hu

A szerződéskötés folyamata

 

A Szolgáltató üzemelteti a https://allasborze.uni-obuda.hu/ elérésű weboldalt, amelyen az Ügyfelek regisztrálni tudnak az Állásbörzére, illetőleg árajánlatot tudnak kérni az általuk bérelni kívánt standra, illetőleg más igénybe venni kívánt szolgáltatásokra. A regisztráció nem feltétele az Állásbörzén történő részvételnek, illetőleg ajánlatkérésnek.

 

A Szolgáltató akár a honlapon történő regisztráció útján, akár más módon történő megkeresést követően írásbeli ajánlatot készít, amelyben rögzíti az Állásbörzén való részvétel főbb üzleti feltételeit, így különösen az Állásbörze tervezett időpontját, a részvételi díjat, az esetleges kedvezményeket, egyéb szolgáltatásokat, azok díját, valamint a felépítendő stand elhelyezkedését (a továbbiakban: „Ajánlat”).

 

Amennyiben az Ügyfél az Ajánlatot írásban (ideértve az e-mail útján történő visszaigazolást is) elfogadja, úgy a Szolgáltató és az Ügyfél között az Egyedi Szerződés létrejön. Amennyiben az Ajánlatot az Ügyfél csak részben, vagy eltérő feltételekkel fogadja el, úgy az Egyedi Szerződés csak a Szolgáltató írásbeli visszaigazolásával jön létre. Amennyiben a visszaigazolás öt (5) munkanapon belül nem történik meg, az Egyedi Szerződés nem jön létre.

 

A fenti, 3.2 - 3.3 pontokban hivatkozott ajánlatelfogadási mechanizmus elmaradása nem akadálya az Egyedi Szerződés létrejöttének, amennyiben a Felek más formában kívánják az Egyedi Szerződést megkötni.

 

A Szolgáltató az Egyedi Szerződésben vállalja, hogy az Ügyfél által megrendelt és általa visszaigazolt szolgáltatásokat az Egyedi Szerződésben, illetőleg a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint, megfelelő minőségben és színvonalon, az Egyedi Szerződésben meghatározott áron biztosítja.  

 

Fizetési feltételek, lemondás

 

Az Egyedi Szerződésben meghatározott részvételi díjat a Szolgáltató az Állásbörze (utolsó) napját követő tíz (10) naptári napon belül számlázza ki az Ügyfélnek. A fizetési határidő harminc (30) naptári nap. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.

 

Lemondás esetén a számla kiállítása a lemondónyilatkozat kézhezvételét követő tizenöt (15) napon belül történik.

 

Az Állásbörzén való részvétel feltételei, a standok használata

 

Az Állásbörze az Egyedi Szerződésben megjelölt helyszínen kerül megrendezésre. Amennyiben az adott helyszín önálló házirenddel rendelkezik, azt a Szolgáltató az Egyedi Szerződéssel, Ajánlattal egyidejűleg megismerhetővé teszi az Ügyfélnek.

 

Az Ügyfél köteles az Állásbörze helyszínéül szolgáló létesítmény házirendjét betartani és biztosítani, hogy alkalmazottai, alvállalkozói, valamint minden olyan más személy, akinek magatartásáért az Ügyfél felelősséggel tartozik, a házirendet megismerje és betartsa.  

 

A Szolgáltató az Egyedi Szerződés alapján biztosítja, hogy az Ügyfél az Állásbörze teljes tartama alatt a nyitvatartási időben a rendelkezésére bocsátott standot az Állásbörzén való részvétel céljából használja, azzal, hogy tevékenységével viszont a Rendezvény többi kiállítóját és látogatóit nem zavarhatja.  

 

Az Ügyfél köteles biztosítani, hogy az Állásbörze nyitvatartási időtartama alatt a standján folyamatosan legalább egy munkatársa képviselje az Ügyfelet, válaszoljon a látogatók esetlegesen felmerülő kérdéseire. Abban az esetben, ha a stand biztosítatlanul és őrizetlenül marad, a Szolgáltató jogosult az Ügyfél standjára kisegítő személyzetet állítani, melynek költségét az Ügyfél köteles viselni.  

 

Az Ügyfél vállalja, hogy a standján kizárólag a saját cége (beleértve az anyavállalatot és leányvállalato(ka)t, valamint a cégcsoport bármely tagját) információs anyagait helyezi el, illetve ajánlatait, szolgáltatásait vagy termékeit népszerűsíti (beleértve az állás- vagy képzési ajánlatokat, rendezvényeket, egyéb programokat, valamint a nyomtatott vagy elektronikus formában megjelenő újságokat, kiadványokat is). Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a fentiektől eltérő tevékenységeket (pl. termékárusítás, kóstoltatás, nyereményjáték szervezése, a résztvevők megkérdezésén alapuló felmérések készítése) csak a Szolgáltató előzetes, írásos engedélye alapján végezhet.

 

A standokat a Szolgáltató, illetőleg alvállalkozói, megbízott partnerei építik fel, az Ügyfél saját kivitelezésében a bérelt területet csak Szolgáltató engedélyével építheti be. Amennyiben az Ügyfél saját kivitelezésben kívánja az általa bérelt területet beépíteni, köteles a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulását kérni, megjelölve az Ügyfél által javasolt koncepciót.

 

Az Ügyfél az általa kialakított dekorációs elemekért felelősséget vállal (pl. saját lámpák érintésvédelme). Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Állásbörze zárását követően a bérelt területet abban az állapotban kell hagynia, ahogyan azt átvette. Amennyiben az Ügyfél standját saját maga dekorálta, köteles a dekorációs elemeket eltávolítani vagy az eltávolítás és tisztítás költségét megtéríteni.

 

A Szolgáltató által kijelölt bérelt terület csak a Szolgáltató írásbeli, igazolt engedélyével cserélhető el, adható tovább és változtatható meg.

 

Az Ügyfél bármilyen promóciós és figyelemfelkeltő tevékenységet (beleértve szórólapok és reprezentációs ajándékok osztását, az Ügyfél megbízásából - akár egyen öltözetben, akár azt mellőzve - a látogatókat az Ügyfél standjához irányító személyeket, illetve ezt a célt szolgáló dekorációs elemeket) a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül csak a saját standján belül végezhet. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az első kapcsolatfelvétel céljából az Állásbörze látogatóinak megállítását, körükben ajánlatai népszerűsítését célzó tevékenységet Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül a standján és annak fél méteres környezetében végezhet.

 

Az Ügyfél kötelezi magát, hogy az Állásbörzén jogszabályba vagy jó erkölcsbe ütköző tevékenységet semmilyen módon nem folytat.

 

Az Ügyfél a bérelt területet a kiállítás végétől számítva egy órán belül kiürítve, az eredeti állapotnak megfelelően adja át a Szolgáltatónak. A kiállítás bontása után az el nem szállított kiállítási tárgyakat a Szolgáltató az Ügyfél elszállíttathatja, illetve azokat 2 hét őrzést követően, amennyiben a tárgyat az Ügyfél az időközbeni felszólításra sem szállítja el, megsemmisítheti. Utóbbiakkal kapcsolatban az Ügyfél kárigényt nem érvényesíthet.

 

Amennyiben az Állásbörze nyitva tartása alatt a Szolgáltató hibáján kívüli, neki fel nem róható, elháríthatatlan ok miatt éri bármilyen hátrány (pl. lopáskár, baleset) az Ügyfelet, azért az Állásbörze felelősségbiztosításából adódó kártérítésen felül a Szolgáltató anyagi felelősséget nem vállal. A Szolgáltató ezen túlmenően is kizárja a következménykárokért, elmaradt haszonért való teljes felelősségét az Egyedi Szerződéssel, illetőleg az Állásbörze szervezésével kapcsolatban.

 

Amennyiben az Állásbörze több egymást követő nap kerül megrendezésre, úgy a Szolgáltató az Állásbörze területének éjszakai őrzéséről gondoskodik. A Szolgáltató az éjszakai zárva tartás alatt a Szolgáltató által behozott eszközökért vállal felelősséget, melyek a stand zárásakor szabályosan kitöltött átadás/átvételi jegyzőkönyveken szerepelnek, azzal, hogy Szolgáltató felelőssége kizárt bármilyen értéktárgyért, illetőleg azokért a tárgyakért, amelyek az Állásbörze lebonyolításához, a standok üzemeltetéséhez nem szükségesek. Az Ügyfélnek az Állásbörze minden napján a hivatalos nyitást megelőző 2 órában van lehetősége a standját elfoglalni, korábban nincs lehetősége a kiállítási terület megközelítésére.  

 

Hirdetések, kiadványok

 

A Szolgáltató csak a határidőre leadott rendelések maradéktalan teljesítését vállalja. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a megjelentetni kívánt információkat, anyagokat, az Állásbörzén használt eszközökhöz szükséges adatokat határidőre nem juttatja el a Szolgáltatónak, akkor az nem tudja teljesíteni a szerződésben vállaltakat. Ilyen esetben a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 

Az Állásbörze látogatóinak tájékoztatását szolgáló kiadványokban és a honlapon megjelent, Ügyfél által megadott adatok, illetve leadott hirdetések valódiságáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

A Szolgáltató a hirdetések közlését, a kreatív anyagok megjelentetését megtagadhatja, ha alaposan feltételezhető, hogy az jogszabályba ütközne, vagy annak alapján harmadik fél Szolgáltatóval szemben bármilyen jogszerű igénnyel léphetne fel. Szolgáltató az Állásbörze látogatóit vagy kiállítóit sértő kreatív anyagok, az Állásbörze céljaival össze nem egyeztethető, tartalmában vagy minőségében az Állásbörze image-ének nem megfelelő hirdetések megjelentetését is visszautasíthatja. A hirdetés közlésének megtagadását Szolgáltató köteles megindokolni.  

 

Az Állásbörze időpontja, lemondás

 

Abban az esetben, ha az Állásbörze nem kerül megrendezésre a meghirdetett időszakban (a tavaszi állásbörze nem kerül megrendezésre május 31-ig, illetőleg az őszi állásbörze nem kerül megrendezésre november 30-ig), a Szolgáltató köteles erről az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni. Az Ügyfelet ilyen esetben kártérítés, kártalanítás nem illeti meg.

 

Abban az esetben, ha az Állásbörze azért nem kerül megrendezésre, mert előre nem látható, a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan körülmény merül fel, a 7.1 pont rendelkezései megfelelően irányadók.  

 

Amennyiben az Állásbörze megrendezésre kerül és azon a részvétel lehetősége egyébként biztosított, az Ügyfél csak abban az esetben mentesül a részvételi díj megfizetése alól, ha igazolja, hogy az Állásbörzén való részvétele jogszabályba ütközött volna. Abban az esetben ha az Ügyfél a meghirdetett és megrendezett Állásbörzén bármely egyéb okból nem vesz részt és lemondásra nem került sor, a Szolgáltató a teljes részvételi díj kiszámlázására jogosult.

 

Abban az esetben, ha az Ügyfél a részvénytelt lemondja, a következő szabályokat kell alkalmazni:  

 

amennyiben az Ügyfél az Állásbörze tervezett időpontját megelőzően 30 nappal mondja le a részvénytelt, a Szolgáltató számlakiállításra nem jogosult;

amennyiben az Ügyfél az Állásbörze tervezett időpontját megelőző 30. napot követően, de legalább tizenöt (15) nappal korábban mondja le a részvételt, a Szolgáltató a teljes részvételi díj 50%-át jogosult kiszámlázni;

amennyiben az Ügyfél az Állásbörze tervezett időpontját megelőző 15. napon túl mondja le a részvételi szándékát, vagy az Állásbörzén nem jelenik meg, úgy a Szolgáltató a teljes részvételi díj kiszámlázására jogosult.  

 

Adatvédelem

 

Az Állásbörzén mozgó- és állókép felvételek készülnek. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy standjáról, kiállítási tárgyairól, munkatársairól mozgó- és állóképek készülhetnek, valamint jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy ezek a felvételek nyilvánosságra kerüljenek, azokat a Szolgáltató az Állásbörze honlapján, közösségi média felületeken, tájékoztatóiban és hirdetéseiben, valamint egyéb felületeken felhasználja.  

 

Az adatkezelésre vonatkozó részletes szabályokat az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. A tájékoztató az allasborze.uni-obuda.hu weboldalon elérhető.